Algemene voorwaarden

1.- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Broodjes service Venlo en de consument.

2.- Broodjes service Venlo zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.1.- De consument kan de door Broodjes service Venlo op de website aangeboden producten bestellen en afhalen. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied van Broodjes service Venlo. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Broodjes service Venlo.

2.2.- In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of waarin Broodjes service Venlo het nodig acht, telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Broodjes service Venlo  houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.3.- Broodjes service Venlo houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.4.- De consument kan de bestelling annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaal/bezorg dag

3.-  De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van Broodjes service Venlo. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald, tenzij met de consument hierover afspraken zijn gemaakt.

4.- De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Broodjes service Venlo worden gecorrigeerd.

4.1.- Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2.- Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt in de vestiging, contant en gepast aan de bezorger of via iDeal. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Broodjes service Venlo bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Broodjes service Venlo zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.

5.- Communicatie tussen Broodjes service Venlo en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Broodjes service Venlo opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6.- Broodjes service Venlo stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de  algemene voorwaarden voor online bestellen.

7.- Broodjes service Venlo streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8.- Broodjes service Venlo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Broodjes service Venlo  ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9.- Broodjes service Venlo is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10.- De consument moet meewerken aan een door Broodjes service Venlo geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

11.- Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.- De algemene voorwaarde kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.